Regulaminy i procedury

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 

 • Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich tez spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;
 • Nauczyciel bierze całą odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali;
 • Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola zgodnie z zadeklarowanym w umowie czasem pobytu dziecka w przedszkolu. Zwracamy się do rodziców z prośbą o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.15, a odbieranie od godz. 14.00.
 • Dzieci odbierane są przez osoby dorosłe: rodziców/opiekunów zadeklarowanych na piśmie, w szczególnych przypadkach po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora lub nauczyciela grupy;
 • Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub osobie, którą pozbawiono praw rodzicielskich, bądź je ograniczono;
 • Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie oraz nauczyciel lub osoba dyżurująca.


Procedura postępowania w razie nieodebrania dziecka z przedszkola

 • Jeśli zaistnieje taka sytuacja, gdy dziecko nie będzie odebrane do godz. 16.30 obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie dziecku opieki oraz telefoniczne skontaktowanie się z rodzicami (opiekunami) w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 • W przypadku, gdy nie można skontaktować się z rodzicami (opiekunami) dziecka nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora oraz policję. Powiadomione zostają również: Wydział Edukacji i Kuratorium Oświaty.

 

Procedura zapisów i rekrutacji dzieci

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola są zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych zawarte w Dzienniku Ustaw Nr 26, poz. 232 z 2004 roku.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są :

 • dzieci 6-cio letnie i uczęszczające wcześniej co najmniej 1 rok -obojga rodziców pracujących,
 • dzieci matek lub ojców samotnych, pracujących,
 • matek inwalidek I i II grupy,
 • rodzin zastępczych,
 • dzieci nauczycielskie przy równych warunkach z innymi.

Kwalifikacja do przedszkola odbywa się w miesiącu kwietniu każdego roku. W przypadku wolnych miejsc oraz wypadków losowych również w ciągu roku.

Podstawowym dokumentem warunkującym przyjęcie dziecka do przedszkola jest wypełnienie „ Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola”. Dokładne informacje odnośnie terminu pobrania „Karty Zgłoszeń” i jej oddania są umieszczone corocznie na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor. W przypadku zgłoszeń przekraczających    ilość miejsc w przedszkolu dyrektor powołuje Społeczną Komisję Kwalifikacyjną.

Pliki do pobrania

- Uchwała Rady Miejskiej dotycząca opłat za przedszkole

- Umowa cywilno-prawna