Prawa dziecka

Prawa dziecka

Najważniejsze w Polsce akty prawne dotyczące dzieci i ich praw to:

 • Konstytucja RP,
 • Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r.,
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konstytucja może określać między innymi podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela danego kraju oraz organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych.

Konstytucja RP została uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Konwencja o prawach dziecka (ang. Convention on the Rights of the Child) – międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ20 listopada 1989r. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata (z wyjątkiem m. in. USA).
W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.
Tworząc zapisy konwencji kierowano się następującymi zasadami:

 • dobra dziecka,
 • równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
 • poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),
 • pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).

Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
 • dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności
  i prywatności,
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
 • państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Katalog praw i wolności dziecka obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne
i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko winno się uczyć, a nie pracować).

PRAWA OSOBISTE

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym
 • prawo do wychowywania rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
 • prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

PRAWA SOCJALNE

 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

PRAWA KULTURALNE

 • prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw.

RZECZNIK PRAW DZIECKA
Jest  to osoba, która stoi na straży praw dziecka z poszanowaniem odpowiedzialności, praw
i obowiązków rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę fakt, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.
Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce jest pan Marek Michalak.
Strona internetowa Rzecznika Praw dziecka: http://www.brpd.gov.pl/

PROŚBA TWOJEGO DZIECKA
 

 • Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
 • Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
 • Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 • Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
 • Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 • Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 • Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 • Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
 • Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
 • Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 • Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 • Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 • Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
 • Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
 • Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
 • Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
 • Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 • Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
 • Nie bój się miłości.