Angielski na wesoło

Z dniem 2 stycznia 2014r. rozpoczęliśmy w przedszkolu realizacje autorskiego programu "Angielski na wesoło", opracowanego przez Elżbietę Czachowską, która od początku tego roku została zatrudniona na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Zajęcia realizowane w ramach programu sa nieodpłatne i obejmą wszystkie dzieci. 

 

 

O języku angielskim w przedszkolu

 

 1.  Wstęp - autorski program nauczania

 

Program ten skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3,4,5 oraz 6-latków), które rozpoczynają naukę języka angielskiego. Niniejszy program zgodny jest z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Współgra również z programami nauczania języka angielskiego w grupach przedszkolnych. Jest realizowany od listopada 2016r. Ze względu na to, że głównym celem nauki dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzenie w nich entuzjazmu i chęci do nauki języka obcego treści nauczania zostały podzielone na różne bloki tematyczne, zgodne z treściami prezentowanymi również na pozostałych zajęciach w przedszkolu. Treści te dotyczą przedszkola i jego bliższego i dalszego otoczenia, a także domu dziecka, więc ich tematyka jest bliska każdemu dziecku.

 

Warto też wspomnieć o różnicy nauczania języka obcego w przedszkolu, porównując do wyższych etapów zdobywania wiedzy. Dzieci w wieku przedszkolnym mają bardzo słabo rozwiniętą koncentrację, stąd konieczność ciągłych zmian aktywności. Ich poziom motywacji zewnętrznej jest wysoki, a więc świetne efekty przynosi  stosowanie ciekawych dla dzieci gier i zabaw ( najlepiej ruchowych). Dzieci reagują spontanicznie i emocjonalnie, należy więc wykazać się pomysłowością i wyrozumiałością, aby nie znudzić i nie zniechęcić dzieci do zdobywania wiedzy językowej na tym etapie. Niedopuszczalne jest zmuszanie do czegokolwiek, należy respektować prawo do odmowy współpracy ze strony dziecka, aczkolwiek znaleźć trzeba inne sposoby na zachęcenie dzieci do udziału w zajęciach.

 

Ważnym elementem nauki jest dostrzeganie starań dzieci ( niekoniecznie efektów, gdyż te na tym etapie mogą być nieadekwatne do starań ), docenianie za pomocą słownych pochwał, radość nauczyciela z najmniejszych nawet osiągnięć dzieci, wzmacnianie pozytywne pożądanych zachowań, bardzo dyskretne i delikatne poprawianie ewentualnych błędów.

 

 

 

Najważniejszym celem programu jest wzbudzenie chęci do nauki języka angielskiego bez niepotrzebnego stresu czy przymusu. Nauczyciel wykorzystuje tu naturalną spontaniczność dzieci, ich wyobraźnię i zaangażowanie w zabawę. Program ten uwzględnia również  osobiste potrzeby każdego dziecka oraz buduje jego motywację. Program zakłada też rozwijanie rozumienia mowy (czyli słuchanie) oraz naukę słownictwa ponieważ bardzo ważne jest uwrażliwienie dziecka na język. Ponadto istotne jest , aby nauczyciel rozwijał w dzieciach chęć do nauki czyli ich motywację wewnętrzną, która w tym wieku jest bardzo słabo rozwinięta. Bardzo prawdopodobne jest bowiem to, że dzieci raz zachęcone podejmą trud nauki języka w przyszłości. Wreszcie warto podkreślić aspekt wychowawczy zajęć.

 

Nauczyciel powinien troszczyć się o rozwój umiejętności społecznych u malucha oraz uczyć go przyjaźni i tolerancji wobec innych dzieci. Dlatego też program ten zakłada pracę w parach i grupach podczas zajęć.

 

Program ma również służyć dzieciom w grupach integracyjnych. Dzieciom niepełnosprawnym ma on uświadomić istnienie odmienności językowej i możliwości komunikowania się na różne sposoby.

 

 2.2.         Cele szczegółowe programu

 

Program wyróżnia następujące cele szczegółowe:

 

 • Rozumienie poleceń zadawanych przez nauczyciela lub usłyszanych z płyty CD
 • Kolorowanie kształtów czy postaci według instrukcji podanych przez nauczyciela
 • Rysowanie, na przykład ulubionych zabawek czy zwierzątek
 • Nazywanie określonych przedmiotów czy postaci
 • Pokazywanie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie
 • Pokazywanie różnorodnych czynności ruchami ciała
 • Nauka współpracy z innymi dziećmi w parach czy grupach
 • Rozwijanie poczucia własnego „ja” czyli tożsamości dziecka
 • Nauka tolerancji wobec innych dzieci oraz innego języka i kultury
 • Nauka przestrzegania reguł w grach i zabawach podczas zajęć
 • Uczestnictwo w okolicznościowych występach związanych ze świętami obchodzonymi w przedszkolu

 

 

 

 

 

 1.  Procedury osiągania celów

 

 

 

Istnieje wiele metod nauczania języka angielskiego. Nie wszystkie jednak wydają się być odpowiednie dla dzieci. Wśród najbardziej znanych, które najlepiej sprawdziły się w mojej dotychczasowej pracy i są najatrakcyjniejsze i najbardziej  korzystne dla maluchów wyróżnić mogę:

 

Metoda Reagowania Całym Ciałem (The Total Physical Response Method – TPR).

 

Metoda Naturalna (The Natural Approach )

 

Metoda Bezpośrednia (the Direct Method)

 

 

 

Wśród technik nauczania odpowiednich dla dzieci wyróżnić możemy:

 

 • Słuchanie oraz śpiewanie łatwych piosenek
 • Powtarzanie słów za nauczycielem
 • Nowe słownictwo jest prezentowane za pomocą kart prezentacyjnych tzw. flashcards
 • Nazywanie różnych przedmiotów czy kolorów na przedstawionym rysunku
 • Odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela
 • Dopasowywanie obrazka do usłyszanego słowa
 • Imitacja dźwięków (grupowa bądź indywidualna)
 • Pisanie po śladzie
 • Kolorowanie rysunków
 • Ćwiczenia typu TPR
 • Wykorzystanie materiałów audiowizualnych
 • Oglądanie krótkich opowiadań i próby wcielenia się w role w języku angielskim

 

 

 

 

 

Jeśli weźmiemy pod uwagę dzieci to najbardziej będą one wolały pracować indywidualnie. Nie potrafią one jeszcze w tym okresie rozwoju współpracować skutecznie w parach czy grupach. Nauczyciel powinien jednak starać się zachęcić dzieci do pracy w parach czy grupach. To korzystnie wpłynie na ogólną komunikację w grupie i nauczy maluchów wzajemnej współpracy i tolerancji wobec siebie. Dlatego też, plan dopuszcza pracę w parach czy grupach podczas niektórych ćwiczeń.

 

 

 

Na zakończenie warto również wspomnieć o roli nauczyciela podczas zajęć z małymi uczniami. Zgodnie z wyżej wymienionymi celami, metodami i technikami nauczania nauczyciel powinien skupić się przede wszystkim na:

 

 • Ciągłemu zachęcaniu dziecka do nauki języka angielskiego
 • Tworzeniu przyjaznej atmosfery w klasie
 • Wzmacnianiu w dziecku poczucia własnej wartości
 • Wybieraniu dla dzieci odpowiednich technik i metod nauczania
 • Dostarczaniu maluchowi odpowiedniego modelu do naśladowania zarówno językowego jak i zachowań
 • Ocenianiu postępów dziecka ale również jego zaangażowania w naukę. Często zdarza się bowiem, że uczeń wkłada wiele wysiłku w naukę a efekty nie są zadowalające.

 

 

 

Jestem głęboko przeświadczona, że każde dziecko odniesie duże korzyści odkrywając świat obcego języka. Wpłynie to pozytywnie zarówno na rozwój dzieci aktualnie, jak i zachęci je do zdobywania wiedzy językowej w przyszłości.

 

                                        opracowała Sylwia Jaskólska, nauczyciel języka angielskiego